ZAMBACCIAN, Kricor H. (1889-1962)

Zambaccian

Portretul lui Zambaccian Kricor H. realizat de Corneliu Baba

Colecționar, critic de artă. Membru cores­pondent al Academiei Ro­mâne. A descins în România, direct pe malurile Pontului Euxin, unde și-a demonstrat calități de negustor textilist. Apoi s-a mutat cu domiciliul în București, legându-și nu­mele de arta românească, având vocație și un entuziasm de ne­descris. A fost prietenul celor mai renumiți artiști ai penelului din România interbelică, pe care i-a susținut ma­terialicește, stimându-i și o­crotindu-i. În anul 1957, Kricor Zam­baccian publică la Edi­tura de Stat pentru lite­ratură și artă (ESPLA) din București, o carte intitulată „Însemnările unui amator de artă”, confesiune de credință, în care spune între altele: „Autodidact, mi-am făcut o educație à rebours și totuși nu regret, căci în loc să mă înalț la frumusețea clasică prin scriptele formelor didactice, am descoperit-o singur, târându-mă pe brânci spre piscurile ei și consider aceasta ca un privelegiu”. Într-o vreme, când oficialitățile vre­mii manifestau indiferență față de artă și artiști, Zambac­cian s-a dorit, a fi un „protector al artelor”, iar mecenatului său i s-a potrivit un nume sinonim, rostit de toți: ZAMBACU. Asemeni lui Caius Cilinius Maecenas, care-și ținea deschise oamenilor de litere și artă, palatele și grădinile sale, Zambaccian și-a creat un muzeu al frumuseții, pentru uzul tuturor, în care a adunat câteva sute de capo­dopere ale celor mai de seamă artiști plastici români și străini. Cei care l-au cunoscut recunosc că, acest Mece­na al zilelor noastre s-a născut pentru a servi arta. „A în­ceput prin a fi violonist și vi­oa­ra n-a fost pentru el un „vio­lon d’Ingres”, ci un instrument în tainele căruia se mistuia. Convertindu-și pasiunea pentru muzică în pasiune pen­­tru pictură și sculptură, și-a petrecut, partea cea mai de preț din existența sa, prin atelierele artiștilor plastici care-i erau prieteni de zi și noapte, de discuții, de bucurii și sufe­rință” (Jacques Zambac­cian – „Ararat”, decembrie 1996). Ia­tă și câteva mărturii ale con­­temporanilor săi: „Te-ai desbrăcat de averea ta, te-ai coborât de la proprietar ce erai al comorii tale de artă și te-ai lăsat numai custode. Joacă înaintea ochilor mei, ca niște gheiseri, depărtate comparații celebre și în talgerul acestui cuvânt familiar pe care ți-l rostesc cânt întru sla­va faptei tale, un șirag de mărgăritare. Dar giuvaerul cel mai scump nu pot să ți-l fău­rească elogiile noastre, fiindcă ți l-a făruit și ți l-a dat sufletul tău, când ai conceput acest lucru rarisim: exproprierea ta nu numai voluntară, dar en­tuziastă, în favoarea noastră a celor mulți!” (Gala GALACTION) „D. Zam­bac­cian a dă­ruit țării românești 240 de o­pere selecționate, împreună cu clădirea din Par­cul Fili­pescu. O enumerare re­zu­ma­tivă arată imensa bo­găție a noului Muzeu: 18 grigorești ai momentului culminant al ar­tistului; 15 luchieni; 8 an­dreești celebri; 29 de pânze de Petrașcu și multe alte lucrări de mare calitate. În colecțiile sale, întemeietorul acestei pinacoteci a știut să cuprindă și selecția – în ceea ce a fost mai de valoare – a lui Ale­xan­dru Bogdan Pitești, al cărui nume, oricare ar fi opinia ju­ridică asupra lui, e strâns legat de fră­mântările artistice din ceasul decisiv al avântului paletei ro­mânești. D. Zam­baccian dă totul și nu cere Statului în schimb nimic. Cheltuielile de între­ținere ale localurilor îl privesc, cât și administrarea acestui mare bun obștesc, atâta vreme cât cei 59 ani ai săi de azi vor deveni vârsta de o su­tă, cel puțin, pe care i-o do­rim cu toții, ca să mai adauge și alte frumuseți, la cea mai frumoasă zestre de fată mare a României”. (Tudor Arghezi). Dania lui Zambaccian „îl așează, pe el, printre marii ctitori ai neamului – mărturisește Mihail Sadoveanu – și gestul său are o însemnătate deosebită pentru vremurile pe care le trăim”. Vor­bind despre calitățile lui Zam­baccian, mai ales sensibilitatea sa la artă, istoricul, criti­cul de artă și colecționarul Geor­ge Oprescu, membru al Academiei Române, face unele referiri ce țin de în­su­șirile lui Kricor H. Zambac­cian, ținând seama și de obâr­șia acestuia: „D. Zambac­cian este român, pentru că i-a plăcut să devie român, cu tot sufletul, să împărtășească cu noi necazurile, ca și bucuriile. D-sa a împreunat astfel cali­tățile, adică mai ales sensibi­litatea la artă, două neamuri cunoscute pentru asemenea însușiri, cea armeană și cea românească. De tânăr s-a simțit puternic atras de pictură. A gustat-o cu o pasiune și cu o căldură exuberantă, care se cereau împărtășite și de alții. Cum întâlnea o operă ce-l entuziasma, își manifesta dragostea pentru ea în raze în care se simțea, nu numai plăcerea, dar și înțelegerea. Impresiile sale se cuveneau totdeauna analizate, explicate. De aceea, de la opera de artă s-a ridicat la cunoaș­terea artistului însuși, a vieții acestuia, la doctrina lui, la rolul lui în mișcarea artistică din vremea în care trăise. Așa se explică nevoia colecțio­narului, pentru o pătrundere mai adâncă a judecății este­tice, de a veni în contact cu artiștii în atelierul lor, cu marii negustori de tablouri și de opere de artă din Apus și de la noi. Încet, încet, în amatorul de artă s-a născut criti­cul și astfel d. Zambaccian a adăugat la operele ce tratau despre maeștrii noștri din trecut și de azi, câteva dintre cele mai competente și mai cuprinzătoare monografii, admirabil prezentate, așa cum se cuvine să fie o astfel de publicație. Și pe acest tărâm d-sa a adus însemnate servicii artei noastre.” Pentru gândul și fapta sa, Zambaccian pri­meș­te din partea Ministrului Arte­lor (1947), următoarea scri­soare de recunoștință: „Eu îi mul­țumesc cu recunoștință domnului Zambaccian pentru darul făcut. Și îl asigur că tezaurul d-sale va fi păzit cu grijă și că el va fi pus la dispoziția mulțimilor, care la rân­du-le, îi vor fi generație după generație recunoscătoare. În numele Majestății Sale Re­gelui, îi înmânez or­di­nul „Me­ritul Cultural” în grad de Ofi­țer, care i-a fost conferit ca semn de cinstire și prețuire pentru gândul și fapta d-sale”. Dar șirul recunoș­tințelor nu se oprește aici. Ion Jalea, din partea Direcțiunii artelor din Minister, îi scrie prietenului Zambaccian: „Monu­mentala d-tale operă are încă nevoie de supravegherea d-tale ce nu poate fi înlocuită”. În anul 1957 – scrie maestrul Cor­neliu Baba în „România lite­rară (nr. 46) sub titlul „La­men­to inutil” – „Zambac­cian deja suferind m-a rugat să-i fac un portret. Venea în atelier adus de un nepot, se așeza sprijinit de baston, somnola, iar uneori izbucnind într-un hohot de plâns repeta ma­șinal: „vor să-mi ia mu­zeul”. Prevestirea lui Zambacu s-a adeverit. În 1962 se stinge din viață, suferind și, cu vederea pierdută. Muzeul se destramă. Abea în 1996, la intervenția oamenilor de artă, a Uniunii Armenilor din Ro­mânia, „Mu­zeul Zambac­cian”, se reîntoarce la vechea locuință, de unde fusese „dat afară”. S-a făcut o a doua inaugurare, fără prezența ctitorului, și a spovedaniei sale de la primul „botez”: „Mul­țumesc lui Dum­nezeu că m-a învrednicit să realizez această colecție pe care o donez poporului. Mul­țumesc d-lui Ministru al Ar­telor Ion Pas, că a îmbrățișat cu entuziasm propunerea mea, pe care o va desăvârși. Aduc omagiul meu de recunoștință talentelor românești, care în elanul lor m-au ridicat și pe mine spre piscuri de lumină. Mulțumesc prietenilor, cole­gilor și onoratei asistențe care îmi arată atâta simpatie. Mul­țumesc tovarășei mele de viață, soția mea, Anita Zam­baccian, care m-a secondat în alcătuirea acestei colecții. Fie ca aceas­tă danie să adie ca o briză reconfortantă în aceste clipe grele pentru țara noastră și să rămână o modestă mărturie a solidarității ce trebuie să ne călăuzească pe toți, indiferent de origină, religie și ideologie politică. Mă simt ușurat, ca acela ce s-a spo­vedit și s-a împărtășit. Plec de aici iluminat.” În toiul activității sale neîntrerupte de colec­țio­nar exaltat, K. H. Zam­­baccian a scris și nu­me­roase lucrări de specialitate, între altele și un studiu despre „Istoria artei armene”, publicat în Anuarul „ANI” din Bucu­-­rești. A dat, pe rând, scurte monografii despre Grigorescu, Petrașcu, Pallady, Tonitza. A ținut conferințe ca un adevărat personagiu al artei, devotat câtorva dintre pionerii picturii, pe care i-a cunoscut între cele două răz­boaie. Ne-a lăsat mărturia unei competențe de adevărat recunoscător de valori artistice. G. Că­linescu, vorbind despre K. H. Zam­baccian, a spus între altele: „Cutare face o istorie a artei, altul teorie, numai K. H. Zambaccian se logodește cu tabloul, îl aduce triumfal în alcovul său muzeal ca pe o rațiune de a trăi, se scoală în miezul nopții spre a-l privi”…


Izvoare:

Revista Ararat nr.2/1990, nr.11/1991, nr.22/1992, nr.116-117/1996.