ZADIK, Iacob (1867-1970)

Iacob_ZadikGeneral de divizie. În campania armatei române din 1918-19, eliberează Bucovina. S-a născut într-o comună din ju­dețul Iași, în ziua de 8 decembrie 1867, dintr-o familie ve­che moldovenească de obâr­șie armeană. Familia Zadik (paște în armenește) se înru­dea cu familiile Missir, Kapri, Pruncu, Goilav, Buiuc­liu și Kesim. A urmat la Bucu­rești Școala de ofițeri (1888), Școa­la specială de artilerie și geniu (1890), Școala Supe­rioară de Război (1898). În războiul de întregire națională, a fost șef de Stat Major al Armatei de Nord, apoi al Armatei I, secretar general al Ministerului Munițiilor și Materialelor de Război, iar de la 1 februarie 1918, până în aprilie 1920, comandant al Diviziei 8. „Gu­vernul Marghi­loman, printr-unul din ulti­mele sale acte, decidea trimi­terea ajutorului necesar ro­mânilor bucovineni. În acest scop se ordona Divi­ziei 8, aflată sub comanda generalului Iacob Zadik, ca împreună cu toți grănicerii și jandarmii aflați în serviciu pe frontiera Bucovi­nei să ocupe fără întârziere localitățile Ițcani și Suceava, și apoi, progresiv, întreaga provincie, inclusiv Cernăuții”. (Din volumul „În apărarea României Mari”, Editura Enciclopedică, Bucu­rești 1994, p. 84). În mo­mentul când trupele ro­mâne se pregăteau să intre pe teritoriul Bucovinei, generalul Zadik a adresat un Ordin de zi, edificator pentru spiritul de care era animat și sentimen­tele cu care pășea pe a­ceas­tă veche moșie româ­neas­că: „Ostași, vouă v-a păstrat soar­ta norocul a păși cei dintâi pe pă­mântul scump al Buco­vinei. Fiți mândri și arătați-vă demni de încrederea ce s-a pus în voi. (…) Doresc spornicie pasului ce faceți și vă zic: Cu Dumnezeu înainte”. La 29 decembrie 1919, Camera și Senatul României ratificau în unanimitate actul prin care „Bucovina în cuprinsul grani­țelor sale istorice este și ră­mâ­ne de-a pururea unită cu Regatul României”. (Ibidem, p. 89).


Izvoare:

Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costi­că Prodan: „În apărarea României Mari – campania armatei române din 1918-1919”, Editura Enciclope­dică, p. 89.