ACTERIAN, Haig (1904-1942)

haig-acterianOm de tea­tru complet (actor, regizor, director, autor de monografii tea­trale, poet). S-a născut la Constanța, martie 1904. Stu­diile secundare la liceul Mir­cea cel Bătrân și la liceul Spi­ru Haret din București. Se înscrie la Facultatea de Fi­lo­sofie și la Conservatorul de Ar­tă Dramatică, având ca pro­fesoară pe Lucia Sturza-Bulandra. Debutează în anul II de studii, alături de Marioara Ventura, care venea în fiecare an de la Paris, pentru câteva reprezentații la Teatrul Națio­nal. În 1926, Haig Acte­rian absolvă cursurile de dra­mă și comedie la Conservator cu media 9,50, jucând în „Mește­rul Manole” de Adrian Maniu. În 1929, actorul debu­tează și ca poet, tipărind un volum de stihuri – „Agonia”, la editura Scrisul Românesc din Cra­io­va. De asemenea scrie o scur­-tă piesă – „Dialog între în­chi­puiri”, o nouă interpretare în duh creștinesc a Meșterului Manole. Manus­cri­sul se află la Muzeul Literaturii Române. Văzând că nu e distribuit de­cât în roluri epi­so­dice, își dă demisia din teatru, pleacă la Viena pentru studii de teatro­logie și regie. În 1930 la Ber­lin, urmărește re­pe­tițiile unor piese regizate de Reinhardt și totodată, realiză­rile regizorale ale lui Hilpert, Karlheinz Mar­tin, Piscator, Me­yerhold. Se în­toarce în țară și pune în sce­nă la Teatrul soților Bulandra o piesă a lui R. C. Sherif – „Călătoria din urmă”, cu Toni Bulandra, Ion Manolescu, Mihai Popescu etc. obținând un mare succes. Tânărul regizor redactează pagina de tea­tru a revistei „Vre­mea” și pune în scenă, tot la Bulan­dra, o piesă a lui Ion Minu­les­cu – „Porumbița fără aripi”, cu Mania An­to­nova în rolul principal. Între 1932-1934, H. A. devine director de scenă al Teatrului Ventura. Printre mul­te alte piese regizează „Cu­ceritorul” de Bernard Shaw și „Spioana” de J. Tepa cu Dida Solomon-Calimachi în rolul principal. În septembrie 1934 începe la Roma studii de arta filmului la studiourile C.I.N.E.S. În octom­brie același an participă la Conferința Internațională de Teatru „Volta”. Cu acest prilej cunoaște și se împrietenește cu o seamă de celebrități, prin­tre care Edward Gordon Craig și Tairov. Urmează o corespondență cuprinzând 47 scrisori ale lui Craig, între 1934 -1937, care se găsesc în Biblioteca Academiei. Ele apar în traducerea lui M. Mân­dra și Andrei Brezianu în „Se­colul 20”, (6-7 1983). H. A. scrie un scurt Jurnal (1934-1935) – Roma, Geneva, Paris. În 1936 apare volumul de stihuri „Urmare”, sub pseudo­nimul Mihail. Tot atunci tipă­rește „Pretexte pentru o dramaturgie românească”, cu o prefață de Gordon Craig. Tra­duce „Furtuna” de Shakes­peare (manuscrisul se află la Biblioteca Academiei Ro­mâ­ne). Editura „Vremea” pu­blică „Gordon Craig și ideea în teatru” (cu 12 reproduceri). În 1937 apare „Orientarea Tea­tru­lui” la tipografia „Bu­covina”. În 1938 apare o mo­nografie (400 pagini) despre „Shakespeare” la Editura Fun­dației pentru Literatură și Artă. Realizează două filme documentare: „Fabrica Mala­xa” și „Munții Apuseni”. În 1939 îi apare un eseu – „Limi­tele Artei”, iar între 1939 și 1942 alcătuiește (în pușcă­rie), o monografie despre „Mo­lière”, care va vedea lumina tiparului după moartea lui, abia în 1996, la Editura „Ara­rat”, prin străduința fratelui său Arșavir Acterian. În 1940 scrie „Douăsprezece sonete”. (Manuscrisul se află la Muzeul Literaturii Române). În 1940-1941 este numit director al Teatrului Național și, împreună cu George Franga cre­ează Muzeul Teatrului Națio­nal. În 1942 e mobilizat și trimis cu un regiment de in­fanterie pe frontul din Cuban, unde moare lângă Krimskaia în ziua de 8 august 1942. (Scri­sorile de pe front către so­ția sa, cunoscuta actriță și viitoare re­gizoare Marieta Sadova, se află la Arhivele Sta­tului). Numele lui Haig Acterian a circulat de regulă în numeroase publicații din țară precum: Vlăstarul, Re­vis­ta universitară, Est-Vest, Sin­teza, Floarea de Foc, Re­por­ter, Muzică și Teatru, Vremea, Bluze Albastre, Adevărul, Ide­ea Românească, Rânduiala, Universul literar, Gând Româ­nesc, ca și în revista de cultură armeană ANI a cărturarului H. Dj. Siruni. În cartea „Teatrul și Teatrele” (apărută la editura Eminescu în 1989), autorul Constantin Măciucă, închină un documentat studiu de 81 de pagini cu titlul „Haig Acterian, teoretician al teatrului”, din care transcriem următoarele concluzii: „Imaginea lui Haig Acterian – receptată parțial și estompat de contemporani care n-au avut po­si­bilitatea să-i cuprindă simultan multilateralitatea direc­ți­i­lor de acțiune, să detecteze sub aparența caleidoscopică viziunea mozaicată, să reconstituie din fragmentate luări de atitudine, o poziție de principiu – ne apare astăzi, în distanța a peste patru decenii și jumătate, care proiectează o lumină favorabilă unei apre­cieri globale și situării în epo­că, în toată complexitatea ei și mai exact dimensionată. Se conturează imaginea unui om de teatru complet care, prin preocuparile sale de critic, n-a fost un catagraf de evenimente, n-a practicat simplist critica foiletonistică, ci a căutat să stabilească etiologia fenomenelor, și – folosind un termen adesea folosit de el – să „răsucească” faptul concret în idee estetică, să instituie criterii axiologice. Nu s-a limitat să evalueze în „por­tre­tele” sale un artist, ci să sus­țină o tendință, nu s-a măr­gi­nit să-și exprime propria concepție, ci a militat pentru cris­talizarea unei doctrine a școlii dramatice naționale. Criticii,  i-a stabilit nu numai o funcție explicativă, ci și una formativă, pledând pentru un stil propriu teatrului nostru, care să-i ateste identitatea în ca­drul schimbului inter­na­țio­nal de valori pentru integrarea naționalului în universal, prin accentuarea specificității sale. Denunțând mimetismele și epi­gonismele sterilizante, ana­cronismele mortificatoare, el s-a pus în slujba progresului scenei românești, dorind  s-o vadă așezată pe temeiuri culturale și estetice, să-i consolideze rolul de „serviciu pu­blic”, să asigure difuzarea re­prezentațiilor la scara națio­nală, să educe perceptivitatea publicului prin spectacole de ridicată calitate, care să fructifice un repertoriu reprezentativ.” (Ar. Manu: „Un om de tea­­tru complet” – reprodus din Ararat, nr. 8/1991)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *