Vartanian, Antranig (1922-1995)

Reprezentant comercial al României în peste 20 de țări; promotor al sportului de performanță în cadrul tineretului armean. Absolvent al Academiei de Studii Comer­ciale și al Facultății de Drept. S-a născut în București, în ziua de 2 februarie 1922, din ambii părinți armeni: tatăl Simion Vartanian, mama Pa­ruz. Încă de la o vârstă fra­gedă se „înrolează” în cerce­tășie. În anii ‘40 este selec­ționat în echipa națională de ping-pong a României, participând la jocurile inter­na­ționale din Cehoslovacia și Iu­goslavia. Cu­noscător a nume­roase limbi străine: franceza, engleza, ita­liana, rusa, germana (în afară de româna și armeana), bun cunoscător al legilor economice inter­na­ționale, Antranig Vartanian a avut drum des­chis în cadrul Mi­nisterului Comerțului Ex­te­rior, unde a activat mai bine de 25 de ani, ca reprezentant al României în numeroase țări. În anul 1978 se căsătorește cu Nec­tar Bogosian, apoi se stabi­lește în S.U.A. la Los Angeles. Datorită cunoș­tințelor sale lucrează la di­verse companii comerciale pâ­nă în anul 1995, când părăsește lumea pământeană.


Izvoare:

Articol în memo­riam, „Ararat”, nr. 84/1995.